ΓΕΝΙΚΑ

Ο δικτυακός τόπος http://www.siderisbooks.gr αποτελεί ιδιοκτησία της «Μ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ανδρέου Μεταξά, αρ. 28, Τ.Κ.106 81. Πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών. Επίσης, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του εκδοτικού οίκου – βιβλιοπωλείου «Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CD-ROM και υπόλοιπα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών και/ή φυσικών προσώπων που αναφέρονται σε αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων. Το www.siderisbooks.gr σας παρέχει την άδεια να έχετε μια περιορισμένη πρόσβαση του περιεχομένου του site, για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείστε να αποθηκεύετε το περιεχόμενο αυτό στον σκληρό σας δίσκο, ούτε να το τροποποιείτε καθώς ή να το εκμεταλλεύεστε εκτός και αν έχετε τη γραπτή συγκατάθεση του www.siderisbooks.gr. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική χρήση του site ή του περιεχομένου του και δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε κανενός είδους μηχανισμούς για μαζική συγκέντρωση δεδομένων από το www.siderisbooks.gr. Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του www.siderisbooks.gr. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο www.siderisbooks.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας. Τα σχόλια, οι κριτικές, οι απόψεις, οι ιδέες που παρέχονται από τους επισκέπτες ή/και τους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου www.siderisbooks.gr περιέρχονται, αυτομάτως, στην ιδιοκτησία των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο εκδοτικός οίκος «Μ. ΣΙΔΕΡΗ» δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Ο εκδοτικός οίκος «Μ. ΣΙΔΕΡΗ» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Επίσης, δεν ευθύνεται για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων. Ο εκδοτικός οίκος «Μ. ΣΙΔΕΡΗ» λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του. Ο εκδοτικός οίκος «Μ. ΣΙΔΕΡΗ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής / βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να προωθήσουμε την παραγγελία σας χρειάζεται να ξέρουμε το ονοματεπώνυμο σας, το e-mail σας, την διεύθυνσή σας και το τηλέφωνο αποστολής της παραγγελίας. Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου των Εκδόσεων Μ. ΣΙΔΕΡΗ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανέναν λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών. Προσωπικά στοιχεία χρηστών κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση εγγραφής σας στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων Μ. ΣΙΔΕΡΗ, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παραγγελία σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας. Με την καταχώριση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στη δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο των Εκδόσεων μας και για την υποστήριξη, προώθηση και επιβεβαίωση των συναλλαγών. Διευκρινίζεται ότι ο διαδικτυακός χώρος των Εκδόσεων Μ. ΣΙΔΕΡΗ  δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των συνδρομητών του.

  • Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
    Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256bit. Το domain siderisbooks.gr έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία RapidSSL CA, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ Μ. ΣΙΔΕΡΗ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD. Η ολοκλήρωση της on-line συναλλαγής και η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ του χρήστη και της υπηρεσίας paypal (http://www.paypal.com) μέσω της παραπομπής από τον διαδικτυακό μας τόπο στην αντίστοιχη πλατφόρμα – ιστοσελίδα. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτελείται επανασύνδεση του χρήστη με τον διακομιστή (server) των εκδόσεων μας. Οι εκδόσεις ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ μετά την παραπομπή και κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής (μέσω pay-pal) ουδεμία συμμετοχή έχουν ούτε και ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε εμπλοκή τυχόν προκύψει. Τα στοιχεία αποστέλλονται απευθείας από τον χρήστη στην πλατφόρμα paypal και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ, σε καμία περίπτωση, δεν λαμβάνουν γνώση του μυστικού κωδικού ούτε δύνανται να τα αποθηκεύσουν πουθενά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα βιβλία αποστέλλονται είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών είτε με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ο χρόνος αποστολής για την Ελλάδα είναι 2-4 εργάσιμες ημέρες και για την Κύπρο 5-6 εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας αξίας μικρότερης των 50 Ευρώ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 4,50 Ευρώ. Αν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη των 50 Ευρώ τα βιβλία αποστέλλονται δωρεάν. Για την Κύπρο και τον υπόλοιπο κόσμο, οι παραγγελίες επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα ανάλογα με το βάρος της παραγγελίας. Ο πελάτης ενημερώνεται για το συνολικό κόστος της παραγγελίας πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωσή της. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις στην αποστολή που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή οφείλονται σε ανωτέρα βία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει τελεσθεί και ότι η σχετική σας δήλωση έχει περιέλθει σε γνώση μας με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηλεφώνημα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Στον αγοραστή παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας μέχρι την παράδοση του προϊόντος προς παράδοση. Οι πελάτες εξωτερικού μπορούν να ακυρώνουν την παραγγελία τους εντός 3 ημερών από την υποβολή της. Στον αγοραστή επιφυλάσσεται το δικαίωμα επιστροφής  των προϊόντων, αζημίως και αναιτιολογήτως, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε ο αγοραστής, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εντός 5 ημερών για τη νέα ημερομηνία διάθεσης. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα είτε να αποδεχθεί τη νέα ημερομηνία είτε να αγοράσει άλλα προϊόντα είτε να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων του.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι συναλλαγές μέσω του on-line βιβλιοπωλείου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του on-line βιβλιοπωλείου ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.